رئیس میراث فرهنگی کهگیلویه تغییر کرد
رئیس میراث فرهنگی کهگیلویه تغییر کرد

امید دنا؛ ولی الله امیری ازنیروهای با سابقه جانشین سیاوش زمان در میراث فرهنگی کهگیلویه شد.

پایگاه خبری امید دنا

امید دنا؛ ولی الله امیری ازنیروهای با سابقه جانشین سیاوش زمان در میراث فرهنگی کهگیلویه شد.