عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر چرام از تیر ماه ۱۴۰۰ تا اسفند ماه ۱۴۰۱+فیلم
عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر چرام از تیر ماه ۱۴۰۰ تا اسفند ماه ۱۴۰۱+فیلم

امیددنا؛ عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر چرام از تیر ماه ۱۴۰۰ تا اسفند ماه ۱۴۰۱ باهمکاری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد.

امیددنا؛

عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر چرام از تیر ماه ۱۴۰۰ تا اسفند ماه ۱۴۰۱

باهمکاری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد.