تلاش قابل چشم گیرورضایت بخش سرپرست شهرداری دهدشت وشورای اسلامی شهر
تلاش قابل چشم گیرورضایت بخش سرپرست شهرداری دهدشت وشورای اسلامی شهر

تمامی پروژه های شهردهدشت همه فعال هستند که این اقدام جهادی نشان دهنده، تلاش، فعالیت وپای کاربودن شهرداری وشورای اسلامی شهردهدشت میباشد.

به گزارش امیددنا؛تمامی پروژه های شهردهدشت همه فعال هستند که این اقدام جهادی نشان دهنده، تلاش، فعالیت وپای کاربودن شهرداری وشورای اسلامی شهردهدشت میباشد.

بتن ریزی ودیوارچینی، منبع ذخیره قیر، کارخانه آسفالت درحال کار، آسفالت سطح شهردراین روز جمعه، قالب بندی جدول ورودی سمغان، دیوارچینی کانال دفع آبها، ماشین آلات جهت انجام کارهمه همزمان درحال فعالیت وکار وسرپرست محترم شهرداری باانگیزه وروحیه وپشت کاربالا درحال نظارت ، سرکشی ورساندن امکانات وتجیهزات به پروژه های فوق میباشد.

 

چندماهی است که شهرداری دهدشت واقعا تلاش رضایت بخشی دارند که به عینه تغییرات وتلاشها قابل لمس ومشاهده میباشد.

فارغ ازهرگونه نگاه بایستی به جناب آقای مهندس تقوی سرپرست پرتلاش شهرداری نمره بیست داد.