یکسال باید غر زدن های نماینده بویراحمد را تحمل کنیم بی آنکه آقای حاج زارعی فرصت بدهد که مردم هم قول هایش را به او یادآوری کنند، یکسال باید حرف های شعاری و عوام پسند حاج زارعی در گوشمان بپیچد و نتوانیم به آقای نماینده بگوییم اکنون وقت تاختن نیست، وقت گزارش عملکرد است و این تاختن ها را پای دلسوزیتان نمی گذاریم که اینها تبلیغات انتخاباتی است

نماینده بویراحمد و دنا که در بزنگاه های حساس ساکت ماند و از حق مردم حوزه انتخابیه اش دفاع نکرد و بیشتر عمر نمایندگی اش به تعریف و تمجید از سیاسیون و مدیران کشوری گذشت حال اما انگاری پوست اندازی کرده و ناگهان یک شبه از خواب بلند شده و یادش آمده که باید محرومیت ها و مظلومیت ها را فریاد بزند، به این و آن بتازد و البته هم مردم و رسانه ها فکر نکنند که بعد از ۷ سال نمایندگی مجلس این حرف ها برای انتخابات است.
این شیوه حاج زارعی که هر گاه نیاز به مردم داشت نطقش گل کند و روستا به روستا و تریبون به تریبون بگردد که باد در غبغب بیاندازد و حرف های شعاری بزند، به تمسخر گرفتن عقل مردمی است که در جریان سقوط هواپیمای یاسوج فریادشان به آسمان بلند شد اما به گوش های از پنبه آکنده نماینده شان نرسید، در نداری ها و کمبودها، در پرپر شدن جوانشان در جاده ها، در بحران های اجتماعی، شهری و اقتصادی در هفت سال هر چه کوشیدند، حاج زارعی صدایشان نشد اما تا فصل انتخابات رسیده است دوباره آقای نماینده و شاسی بلندهایش به روستاها می روند تا حاجی پشت میکروفن فریاد بزند و به مدیران استانی بتازد و فی النهایه امیدوار باشد که هر واژه اش رایی خواهد شد که در صندوق انتخابات اسفندماه فرود می آید.
حاج زارعی این روزها بیشتر به جای آنکه نقد کند باید نقد شود، امروز وقت نقد عملکرد هفت ساله نماینده ای است که قرار بود از بویراحمد و دنا گلستان بسازد ولی این روزها بیکارانش افزون تر، تصادفاتش بیشتر، فرودگاهش تعطیل تر و پروژه هایش فرسوده تر هستند. این روزها کسی باید باشد که بر سر آقای نماینده فریاد بزند که نتیجه عضویت شما در کمیسیون صنعت و معدن تعطیلی ۷۰ درصدی واحدهای شهرک های صنعتی استان شد، نتیجه ۷ سال نمایندگی شما راه آهنی است که به مقصد نمی رسد، جاده هایی است که ساخته نمی شود، مجتمع فرهنگی ای است که فرسوده شده و فرو می ریزد و نیروهای فله ای است که پتکی بر عدالت در بویراحمد و دنا فرود می آورد.
آقای زارعی حال که بخاطر چند رای بر سر دیگران غُر می زنید چه کسی باید بر شما فریاد بزند که قول دادید از مختار نفت بیرون بیاورید، از زیلایی گلستان آبادانی بسازید، با سد تنگ سرخ مردم تشنه شهر یاسوج را سیراب کنید، جاده ها را چهاربانده کنید، از معاون رئیس جمهور نامه بیاورید و اعتبارات نفت بگیرید، در پارک جنگلی مجتمع تفریحی بسازید، یاسوج را به راه آهن وصل کنید و صنایع را رونق بدهید.
آقای حاج زارعی چه کسی باید از تریبون بر سر شما فریاد بزند که امروز اغلب نقاط یاسوج قطعی آب دارند و نماینده بویراحمد و دنا در هفت سال نتوانسته اعتبار ساخت یک تصفیه خانه اضطراری را برای این شهر بگیرد، چه کسی باید یقه شما را بگیرد که آن همه وعده ای که داده اید کجا رفته است؟
یکسال باید غر زدن های نماینده بویراحمد را تحمل کنیم بی آنکه آقای حاج زارعی فرصت بدهد که مردم هم قول هایش را به او یادآوری کنند، یکسال باید حرف های شعاری و عوام پسند حاج زارعی در گوشمان بپیچد و نتوانیم به آقای نماینده بگوییم اکنون وقت تاختن نیست، وقت گزارش عملکرد است و این تاختن ها را پای دلسوزیتان نمی گذاریم که اینها تبلیغات انتخاباتی است فقط با کت و شلوار نماینده و با شاسی بلندهایی که هفت سال است روح مردم محروم بویراحمد و دنا را می آزارند.

  • منبع خبر : صدای دنا