پایگاه مقاومت بسیج شهید قرقانی گچساران
که رکورد بیشترین و اولین محلول پاشی در بین پایگاه ها را دارد
این بار با محلول پاشی دستگاه های کولی رکورد ۲۵مرحله از محلول پاشی با دستگاه تراکتور در هر مرحله ۴۵۰لیتر را از اغازین روز های شیوع ویروس خطرناک کرونا را زده اند.

جهاد همچنان باقیست
به گزارش امیدنا؛پایگاه مقاومت بسیج شهید قرقانی گچساران
که رکورد بیشترین و اولین محلول پاشی در بین پایگاه ها را دارد
این بار با محلول پاشی دستگاه های کولی رکورد ۲۵مرحله از محلول پاشی با دستگاه تراکتور در هر مرحله ۴۵۰لیتر را از اغازین روز های شیوع ویروس خطرناک کرونا را زده اند.

  • نویسنده : محسن زارعی