امید دنا:يك ساعت عدالت، از يك سال عبادت بهتر است. (زيرا بي‌عدالتي، فضاي نا امني را به وجود مي‌آورد به طوري كه تعدادي از مردم نسبت به تمام چيزها حتّي عبادت خداوند هم به شك مي‌افتند.)حضرت محمد (ص)

امید دنا؛يك ساعت عدالت، از يك سال عبادت بهتر است. (زيرا بي‌عدالتي، فضاي نا امني را به وجود مي‌آورد به طوري كه تعدادي از مردم نسبت به تمام چيزها حتّي عبادت خداوند هم به شك مي‌افتند.)حضرت محمد (ص)

علم حقوق سازکار نظم و تنسیق اجتماع را مشخص می کند و تمام جوامع متمدن بر پایه این دانش بنیان خود را بنا گذاشتند.
منابع حقوق بستگی به فرهنگ و جهان بینی جوامع متفاوت است اما موضوع مشترک همه ی انها کلیت هایی مثل عدالت و ظلم ستیزی است.

قوام و دوام تمدنها با میزان پای بندی افراد جامعه به قردادهای اجتماعی رابطه ی مستقیم دارد هرچه افراد قانون پذیرتر باشند امنیت جامعه بیشتر تضمین می شود و هرچه امنیت بالاتر باشد توسعه راحت شکل می گیرد.
یکی از آفت های جوامع وجود دستگاهها و نهادهای فراقانون می باشد که این نهاد با افراد هنجار شکن و ضد اجتماعی در یک سیکل قرار می گیرند
در این حوزه فلاسفه نظرات متفاوتی داشتند فلاسفه ای مثل بنتام از منظر دفاع اجتماعی به حقوق می پرداخت و برعکس آن

کانت فلسفه حقوق را نفس عدالت میداند ومعتقد است اگر کسی در جامعه متروک دریک جزیره دور افتاده جنایت کرد عدالت ایجاب می کند که مجازات شود حتی اگر فردا تک تک افراد این جزیره را ترک کنند
اما مکتب کلاسیک با نظریه پردازانی چون روسو ،منتسکیو، فوئر ،باخ و بکاریا تلاش کردند موازنه ای بین اخلاق و عدالت و نفع اجتماعی و پیشگیری از تکرار جرائم برقرار سازند
سیر تطور و شکل گیری مکاتب حقوقی و پرداختن به آن فراتر از حوصله و در این مقوله نمی گنجد اما به طور خلاصه نفوذ اندیشه های نو در این رشته از دانش بشری حول محور انسان است چه در قالب اعمال و وقایع حقوقی چه در قالب انسان مجرم با مسولیت مدنی و کیفری شک نیست که با همه تدابیر جرم به مسلخ تاریخ برده نشد وهمچنان موضوع علم حقوق جرم شناسی و کیفرشناسی است.

اردوان جهان کهن کارشناش ارشد حقوق خصوصی

  • نویسنده : غلامی