ساسان عالی زاده از قضات دادگاه شهرستان گناوه دراستان بوشهر هستندکه سابقا نیز ارای جالب جایگزین حبس ایشان در کشور موردتوجه حقوق دانان قرار گرفت.

به گزارش امیددنا؛ قاضی هم استانی به عنوان قاضی برتر کشوری در صدور ارای تعلیق اجرای حکم شد.

 

ساسان عالی زاده از قضات دادگاه شهرستان گناوه دراستان بوشهر هستندکه سابقا نیز ارای جالب جایگزین حبس ایشان در کشور موردتوجه حقوق دانان قرار گرفت.

 

  • نویسنده : محسن زارعی