ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات بندگان مخلص وتبریک وتهنیت روز جهانی قدس وعید سعید فطر ، معاونت پرورشی وتربیت بدنی اداره آموزش وپرورش چرام وحوزه بسیج دانش آموزی قاسم ابن الحسن (ع)،مسابقه بزرگ میثاق آسمانی به مناسبت فتح خرمشهر وروز جهانی مقاومت برگزار می کند.

امیددنا؛

ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات بندگان مخلص وتبریک وتهنیت روز جهانی قدس وعید سعید فطر ، معاونت پرورشی وتربیت بدنی اداره آموزش وپرورش چرام وحوزه بسیج دانش آموزی قاسم ابن الحسن (ع)،مسابقه بزرگ میثاق آسمانی به مناسبت فتح خرمشهر وروز جهانی مقاومت برگزار می کند.

شرکت کنندگان عزیز خواهشمنداست پس از مطالعه متن وصیت نامه شهید سردار قاسم سلیمانی ،پاسخ هریک از سؤاالت را مشخص وعدد گزینه صحیح را به ترتیب از چپ به راست بنویسید وبصورت یک عدد دوازده رقمی همراه با مشخصات خود )نام ونام خانوادگی ،شماره ملی ،شماره تماس (به شماره 19029110497)پیامک نمایید.

به پنج نفراز برگزیدگان هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد گردید.

سوال شماره یک :

باالترین وارزشمندترین نعمت ها از نظر شهید سردار سلیمانی کدام است ؟

0 )قلب سلیم 7 )رزق معنوی 9 )اشک براهل بیت )ع( 1 )تقوای مؤمن

سؤال شماره دو:

شهید بزرگوار رمز موفقیت انقالب ایران را در چه چیزی می دانند؟

0 )پیوند بااسالم 7 )اتحاد آحاد جامعه 9 )مردمی بودن 1 )اعتماد به مسئولین

شماره شماره سه:

اساس دشمنی جهان با جمهوری اسالمی از دیدگاه شهید سلیمانی …………است ؟

0 )وحدت مردم 7 )پیروی از والیت 9 )مقاومت در برابر بیگانگان 1 )دین مداری

سؤال شماره چهار:

منزه ترین عالم دین که جهان را تکان داد واسالم را احیا کرد چه کسی است ؟

0 )امام خمینی 7 )شهید مدرس 9 )شهید مطهری 1 )امام خامنه ای

سؤال شماره پنج:

شهید سلیمانی در جواب آحاد مردم ،آنها را از اختالف در ……..پرهیز می دهد؟

0 )نظر وعقیده 7 )رفتار 9 )اصول 1 )فروع

 

سؤال شماره شش:

ذخیره چشم شهید سلیمانی که امید داشتند مایه ی نجاتشان شود …………بود ؟

0 )اشک برامام حسین )ع( 7 )اشک براهل بیت )ع( 9 )اشک دفاع از مظلوم 1 )همه موارد

سؤال شماره هفت :

شهید بزرگوار ………. را برای همیشه محور عزت وکرامت همه ما می دانند؟

0 )نیروهای مسلح 7 )شهدا 9 )فرزندان شهدا 1 )مسئولین

سؤال شماره هشت:

شهید سلیمانی در خطابشان به نیروهای سپاهی وارتش ،اساس بقای نیروهای مسلح را ………..می دانند؟

0 )شهامت 7 )والیت پذیری 9 )استکبارستیزی 1 )شناخت دشمن

سؤال شماره نه:

شهید حاج قاسم سلیمانی چه چیزی را تنها ذخیره خود می داند؟

0 )دستی مستمر به سوی خدا 7 )جهاد 9 )تالشهای در راه خدا 1 )امید به رحمت خدا

سؤال شماره ده :

شهید حاج قاسم سلیمانی چه چیزی را راه نجات اسالم می داند؟

0 )جهاد در راه خدا 7 )تقوا وعمل صالح 9 )نماز وروزه 1 )وحدت مسلمین

سؤال شماره یازده:

دیدگاه وتوصیه شهید حاج قاسم سلیمانی نسبت به شهدا کدامیک از موارد زیرمی باشد؟

0 )فرزندانتان را با شهدا آشنا کنید 7 )به فرزندان شهدا احترام بگذارید.

9 )شهداء محور عزت وکرامت هستند. 1 )همه موارد

سؤال شماره دوازده:

شهید سردار سلیمانی معتقد است دفاع از اسالم نیازمند ………است ؟

0 )ترجیح رنگ خدا 7 )عبادت زیاد 9 )هوشمندی در سیاست 1 )موارد 0 و7

معاونت پرورشی وتربیت بدنی اداره آموزش وپرورش چرام باهمکاری حوزه بسیج دانش آموزی قاسم ابن الحسن(ع)

  • نویسنده : محسن زارعی