امید دنا،رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)دهدشت گفت: مردم میتوانند فطریات خود را به دو شکل حضوری و غیرحضوری به حساب کمیته امداد همزان با اغاز عید فطر پرداخت کنند.

امید دنا،رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)دهدشت گفت: مردم میتوانند فطریات خود را به دو شکل حضوری و غیرحضوری به حساب کمیته امداد همزمان با اغاز عید فطر پرداخت کنند.

سید عبدالخالق آرامش در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: برای جمع آوری فطریه مردم در مکانهایی که نماز عید فطر اقامه می شود صندوق جمع آوری فطریه پیش بینی شده است.
وی گفت: برای رعایت پروتکل بهداشتی از طریق فضای مجازی و غیر حضور مردم می توانند فطریات خود را پرداخت کنند
آرامش این روش ها را شامل
۱: کد ussd: *8877*0744*5#
2 شماره کارت مجاز فطریه عام: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۶۲۳۵
۳شماره کارت فطریه سادات: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۴۵۰۲
۴: شماره کارت کفاره غیر عمد: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۲۷۷۸
۵ : شماره کارت کفاره عمد
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۱۰۴۳
اعلام کرد.