به گزارش پایگاه خبری-امیددنا: این همان جایی است که باید باشی!

به گزارش پایگاه خبری-امیددنا:

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،

خاطراتت را،

نمی گویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار

دلت…

در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب

باشد؛

زمین می خوری…

زخم بر می داری…

و درد می کشی…

نه از بی مهری کسی دلگیر شو …

نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…

به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،

دلسرد مباش، تو چه می دانی؟

شاید … روزی … ساعتی … آرزوی

نداشتنش را می کردی…

تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …

هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها

بر عکس نفس بکشد …

در آینده لبخند بزن…

این همان جایی است که باید باشی!

هیچ کس تو نخواهد شد

آرامش سهم توست …

  • نویسنده : میری