درهرجایی ازشهرستان که نیاز شد همه ادارات ملزم به همکاری هستند واینکه گاها بعضی عذروبهانه می اوردند که درحیطه مانیست،قابل قبول نمیباشدوبا دستگاههایی که به دستورات سرپیچی کنند به عنوان متخلف برخورد قانونی انجام میگیرد،دراتش سوزی دیروز بردیان نیروها وماشین اتش نشانی شهردهدشت زودتر ازشهرداری چرام به محل حادثه دیده رسید واتش را مهارکرد.

به گزارش امیددنا؛هادی فتاحی اصل فرماندار شهرستان چرام درجلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان چرام بیان کرد:وظیفه همه ماهست که درشرایط بحران پای کاربیاییم و هیچ عذر وبهانه ای هم قابل قبول نیست.

فرماندارچرام گفت:تمامی دستگاهها هرامکانات وتجهیزاتی که دارند را برای مقابله با حوادث دراماده باش کامل قراربدهند، مدیران به جزهماهنگی بافرمانداری از شهرستان خارج نشوند.
وی افزود:انتظاردارم از مجموعه دستگاههایی که امکانات کافی ندارند به عنوان پشتیبان عمل کنند وبا خودروهایشان نیروها را جابه جا نمایند ودربحث رساندن غذاواب به نیروها همکاری نمایند.

هادی فتاحی اصل بیان کرد: رانندگان ادارات درامادگی کامل باشند هم در وقت اداری وغیراداری چون طبق امار اتش سوزی ها اکثرا خارج از وقت اداری رخ داده است که این مساله را بایدتوجه داشته باشیم.

وی گفت: نقش منابع طبیعی در مواقع اتش سوزی برجسته هست چون تخصص بیشتری دارد اما همه دستگاهها به یک اندازه درحوادث وبحرانها سهیم هستند وهیچ کسی بهانه وعذری نداشته باشد.

فرماندار چرام افزود:درهرجایی ازشهرستان که نیاز شد همه ادارات ملزم به همکاری هستند واینکه گاها بعضی عذروبهانه می اوردند که درحیطه مانیست،قابل قبول نمیباشدوبا دستگاههایی که به دستورات سرپیچی کنند به عنوان متخلف برخورد قانونی انجام میگیرد،دراتش سوزی دیروز بردیان نیروها وماشین اتش نشانی شهردهدشت زودتر ازشهرداری چرام به محل حادثه دیده رسید واتش را مهارکرد.

فتاحی اصل بیان کرد:تشکرمیکنم از همکاری همه دستگاهها در مدیریت بحران سال گذشته به ویژه از نیروهای فعال وهمیشه درصحنه سپاه وبسیج شهرستان که باتمام توانشان همکاری وهمیاری کردند

  • نویسنده : محسن زارعی